กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลําไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ——————————————————————–   วัน – เวลา กิจกรรม สถานที่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุมร่วมกัน ห้อง ๓๐๓ ๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. เปิดประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี นําบูชาพระรัตนตรัย กล่าวต้อนรับ – รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล  ประธานกรรมการ แนะนํากรรมการ […]

Read More