มหาจุฬาติดอันดับ ๓๔ ของประเทศไทยใน the THE Impact Rankings 2022

            เว็บไซต์ https://www.timeshighereducation.com/  มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกทุกปี ใน 17 ประเด็นประกอบด้วย                           ในปี ๒๕๖๕ หรือ 2022 ได้แสดงผลการจัดอันดับ impact ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับที่ ๓๔ ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย  จากการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ๔ ประเด็น ได้แก่              SDG 4 – quality education measures universities’ contribution to […]

Read More

สถานะหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สถานะหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Read More

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพระหว่างส่วนงาน

หลักการและเหตุผล           การนำระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ส่วนงานสามารถพัฒนางาน เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของส่วนงานและของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ส่วนงานเล็งเห็นความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และใช้กลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่ดี จึงเห็นความสำคัญในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพระหว่างส่วนงาน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป วัตถุประสงค์           ๑ เพื่อกระตุ้นให้ส่วนงานเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง           ๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพและเกิดแนวปฏิบัติที่ดี ๓  เพื่อส่งเสริมเครือข่ายในการติดตามตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างส่วนงาน          กลุ่มเป้าหมาย           ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ของส่วนงานจัดการศึกษาในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จำนวน ๗ แห่ง ดังนี้           ๑. ส่วนงานจัดการศึกษาในภาคกลาง ประกอบด้วย                               (๑) วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี                               (๒) วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร           ๒. ส่วนงานจัดการศึกษาในภาคตะวันออก ประกอบด้วย                               (๑) วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี           ๓. ส่วนงานจัดการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย                               […]

Read More

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สำนักงานประกันคุณภาพ ยึดปรัชญาและวิสัยทัศน์งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญา :              “การประกันคุณภาพการศึกษาคือเครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย” วิสัยทัศน์ :              “ยกระดับการบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” พันธกิจ : พันธกิจสำนักงานประกันมี ๓ ด้านตามภาระหน้าที่ คือ                    ๑) ฐานข้อมูลและสารสนเทศ  ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของส่วนงานต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลในการบริหารและการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                    ๒) มาตรฐานและประกันคุณภาพ ปฏิบัติงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย   […]

Read More