รายงานการตรวจประเมินระดับหลักสูตร (CHEQA) ๒๕๕๐-๒๕๕๔

ปีการศึกษา ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 2560 2 45 8 0 2561 10 84 11 0 2562 1 97 23 0 2563 22 115 10 0 2564 25 151 3 0 ปีการศึกษา ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 2560 3.64 81.82 14.55 0 2561 9.52 80.00 10.48 0 2562 0.83 80.17 19.01 0 2563 14.97 78.23 6.80 0 […]

Read More

มหาจุฬาติดอันดับ ๓๔ ของประเทศไทยใน the THE Impact Rankings 2022

            เว็บไซต์ https://www.timeshighereducation.com/  มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกทุกปี ใน 17 ประเด็นประกอบด้วย                           ในปี ๒๕๖๕ หรือ 2022 ได้แสดงผลการจัดอันดับ impact ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับที่ ๓๔ ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย  จากการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ๔ ประเด็น ได้แก่              SDG 4 – quality education measures universities’ contribution to […]

Read More

สถานะหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สถานะหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Read More

กำหนดการตรวจประเมินระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ส่วนงาน ชื่อ-ฉายา/นามสกุล หมายเหตุ ๑ วิทยาเขตหนองคาย ผศ.เชษฐา  จักรไชย ประธานกรรมการ พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร. กรรมการ พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ดร. กรรมการ รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร กรรมการ ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง  กก./เลขานุการ  ๒ วิทยาเขตเชียงใหม่ รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ประธานกรรมการ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,ศ. ดร. กรรมการ พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ. ดร. กรรมการ รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี กรรมการ รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา กก./เลขานุการ  ๓ วิทยาเขตนครราชสีมา รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา ประธานกรรมการ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,รศ.ดร.   กรรมการ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. […]

Read More