งบสนับสนุนงานวิจัย

รายการ \ ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 2565
เงินสนับสนุนภายใน 74,635,900 33,829,850 33,976,610 39,977,400 8,495,000 15,594,000
เงินสนับสนุนภายนอก 17,508,062 45,329,612 63,705,757 62,769,020 8,072,000 16,659,500