การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

           สำนักงานประกันได้จัดประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี

            พระมหาเผื่อน กิตติโสภณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

            พระมหาุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

            นางสาวฐาิชญา มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

            เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 6 การกรอกข้อมูลในระบบ MCU e-SAR และ Che QA Online และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ zoom ออนไลน์  

            ซึ่งจัดการประชุมสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพครั้งนี้ ก็เพื่อรับการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน 14 รูป/คน