คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ระดับดีมาก

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ระดับดีมาก
 
                    วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง กรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กรรมการและเลขานุการ นำเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 มีพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี และผู้บริหาร เข้าร่วมฟังผลการประเมิน ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ในระดับ “ดีมาก” ได้คะแนน 4.52
 
                     การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 คณะกรรมการตรวจประเมินได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม พ.ศ.2566 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 20 ตัวบ่งชี้
ปัจจุบัน มีส่วนงานจัดการศึกษาของมหาจุฬาฯ ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx “Education Criteria for Performance Excellence” จำนวน 12 ส่วนงาน
 
                      คณะกรรมการ กล่าวถึงจุดเด่นของมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยด้านพุทธศาสนา สามารถทำวิจัยด้านพุทธศาสนาที่เป็นที่สนใจในวงวิชาการได้ในระดับโลก และมีการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ำเสมอทุกปี