คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

Book Cover: คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา
Book Cover: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
Book Cover: คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
Book Cover: เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  ฉบับปี 2563-2566
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566
Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพ เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ใหม่ 2562
คู่มือประกันคุณภาพ เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ใหม่ 2562
Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙
Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗
Book Cover: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ.๒๕๕๖
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ.๒๕๕๖
Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
Book Cover: AUNQA
AUNQA