สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาเล่นนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุรภาพการศึกษาใให้กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นเครืองมือในการสร้างความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ของระบบประกันคุณภาพภายใน ทั้งในส่วนงานที่จัดการศึกษาและส่วนงานที่สนับสนุนการศึกษา อันจะเป็นการผลักดันให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยก้าวหน้า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้