สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓

Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาเล่มนี้ เป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมเป็นข้อมุลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ของระบบประกันคุณภาพ ทั้งในส่วนงานที่จัดการศึกษาและส่วนงานที่สนับสนุนการศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นไป อันจะเป็นพลังในการผลักดันให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ก้าวไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้

โดยคู่มือฉบับนี้ จัดทำโดยใช้เกณฑืประเมินของ สกอ เป็นหลัก ผนวกกับเกณฑ์ของ สมศ ประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนงานที่จัดการศึกษาทุกส่วนงาน ทั้งส่วนกลางปละส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น ๙ องค์ประกอบ ๔๑ ตัวบ่งชึ้ แบ่งเป็นปัจจัยนำเข้า ๔ ตัวบ่งชี้ กระบวนการ ๒๒ ตัวบ่งชี้ และผลผลิตหรือผลกระทบ ๑๕ ตัวบ่งชี้ ใช้ระบบให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน