สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

MCU CHE QA ONLINE

@ ระบบ CHE QA LINE

สำหรับประเมินปีการศึกษา 2563   >> CHE QA ONLINE

ระดับหลักสูตร

  • ภายใน 30-มิ.ย.-2564  กรอก CHE  4  หมวดสำหรับหลักสูตรแขนง
  • ภายใน 30-มิ.ย.-2564  กรอก ๘ หมวด และกรอกตัวบ่งชี้สำหรับหลักสูตรเดี่ยว (ไม่มีแขนง) / และผลตรวจของกรรมการ
      • ให้กรอกผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการให้แล้วเสร็จก่อน ค่อยกดส่ง
  • ภายใน 20-ก.ค.-2564  กรอกหลักสูตรรวม (หลักสูตรที่มีแขนง)* / และผลตรวจของกรรมการ
      • หลักสูตรที่มีแขนง จะมีเฉพาะของคณะส่วนกลางทั้ง ๕ คณะ และหลักสูตรพุทธศิลปกรรม (วิทยาเขตเชียงใหม่)

ระดับส่วนงาน

  • ภายใน 30-ก.ค.-2564  กรอกระดับส่วนงาน และผลตรวจของกรรมการ

 

@ แบบฟอร์ม CHE QA ONLINE

 

@ คู่มือการกรอก CHE QA ONLINE  ระดับหลักสูตร

 

@บรรยาย zoom การกรอก CHE QA ONLINE

โดย ผอ. สำนักงานประกันคุณภาพ
https://qa.mcu.ac.th/index.php/2021/06/18/1924/

 

@ การกรอกข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ CHE QA
โดย ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์