Skip to main content

@ คู่มือการกรอก CHE QA ONLINE  ระดับหลักสูตร

@ แบบฟอร์ม CHE QA ONLINE

@บรรยาย zoom การกรอก CHE QA ONLINE

โดย ผอ. สำนักงานประกันคุณภาพ
https://qa.mcu.ac.th/index.php/2021/06/18/1924/

@ การกรอกข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ CHE QA
โดย ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

ระดับหลักสูตร

  • ภายใน 30-มิ.ย.-2565  กรอก CHE  4  หมวดสำหรับหลักสูตรแขนง
  • ภายใน 30-มิ.ย.-2565  กรอก ๘ หมวด และกรอกตัวบ่งชี้สำหรับหลักสูตรเดี่ยว (ไม่มีแขนง) / และผลตรวจของกรรมการ
    • ให้กรอกผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการให้แล้วเสร็จก่อน ค่อยกดส่ง
  • ภายใน 10-ก.ค.-2565  กรอกหลักสูตรรวม (หลักสูตรที่มีแขนง)* / และผลตรวจของกรรมการ
    • หลักสูตรที่มีแขนง จะมีเฉพาะของคณะส่วนกลางทั้ง ๕ คณะ และหลักสูตรพุทธศิลปกรรม (วิทยาเขตเชียงใหม่)

ระดับส่วนงาน

  • ภายใน 30-ก.ค.-2565  กรอกระดับส่วนงาน และผลตรวจของกรรมการ