คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา ๕ ปี

คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน สมศ

คณะกรรมการประสานงานการตรวจประเมิน

คณะกรรมการประเมินทักษะนิสิต