สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
อธิการบดี ประธานกรรมการ
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ
พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.
พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.
พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.
พระเทพเวท๊, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ
พระเทพเวท๊, รศ.ดร.
พระโสภณวชิราภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กรรมการ
พระโสภณวชิราภรณ์
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม
พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
พระศรีญาณวงศ์,ดร.
พระเทพปัญญาสุธี
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระเทพปัญญาสุธี
พระวิมลมุนี
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่
พระวิมลมุนี
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พระครูกิตติคุโณภาส
รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
พระครูกิตติคุโณภาส
พระเทพสีมาภรณ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา
พระเทพสีมาภรณ์
พระราชเขมากร,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
พระราชเขมากร,รศ.ดร.
พระธรรมโมลี,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
พระธรรมโมลี,ดร.
พระราชปริยัติ,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา
พระราชปริยัติ,รศ.ดร.
พระเทพปริยัติมุนี, รศ.ดร.
รก. รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระเทพปริยัติมุนี, รศ.ดร.
พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์
พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร.
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.
พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.
รก.แทนคณบดีคณะครุศาสตร์
พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.
พระศรีสิทธิมุนี, ผศ.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
พระศรีสิทธิมุนี, ผศ.
พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร
นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.
พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส
นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์