คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

อธิการบดี
รองอธิการบดี (ส่วนกลาง)
รองอธิการบดีวิทยาเขต
คณบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ