มหาจุฬาติดอันดับ ๓๔ ของประเทศไทยใน the THE Impact Rankings 2022

            เว็บไซต์ https://www.timeshighereducation.com/  มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกทุกปี ใน 17 ประเด็นประกอบด้วย                           ในปี ๒๕๖๕ หรือ 2022 ได้แสดงผลการจัดอันดับ impact ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับที่ ๓๔ ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย  จากการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ๔ ประเด็น ได้แก่              SDG 4 – quality education measures universities’ contribution to […]

Read More

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ระดับดีมาก

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์         รักเป็นไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ นำเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังผลการประเมิน ผ่านการประชุมออนไลน์ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ในระดับ “ดีมาก” ได้คะแนน 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการในวันที่ 26 – 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย […]

Read More

ขั้นตอนการการ CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน

ขั้นตอนการการ CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน โดย พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส  ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพ สามารถดาวน์โหลดวีดีโอได้ที่คิวร์อาร์โค็ตดด้านล้างนี้

Read More

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

[ครั้งที่ ๑] วันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ ส่วนงาน รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง ๑ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รศ.ดร.จำเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์ ประธานกรรมการ พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล กรรมการ ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ ๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. กรรมการ นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ กรรมการและเลขานุการ ๓ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ ประธานกรรมการ พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. กรรมการ รศ.พลวัฒน์  ชุมสุข กรรมการและเลขานุการ ๔ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร รศ.ดร.วันทนีย์  แสนภักดี ประธานกรรมการ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. กรรมการ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ กรรมการและเลขานุการ […]

Read More