การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับหลักสูตรให้มีการตรวจประเมินฯ ในช่วง เดือน มิถุนายน โดยสามารถที่จะเลือกการตรวจประเมินฯ ได้ทั้ง Online หรือ Onsite ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และสำหรับการตรวจประเมินในระดับส่วนงาน ให้มีการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน เดือน กรกฎาคม โดยให้มีการตรวจประเมินฯ Onsite เท่านั้น และในปีนี้ ให้ตรวจประเมินผ่านระบบ mcu e-sar ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับส่วนงาน การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้มีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ONLINE จำนวน 93 รูป/คน  


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปะจำปีการศึกษา 2565 โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และนางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในประเด็น ดังนี้ การคัดเลือกประธานตรวจประเมินฯ แบบฟอร์มประวัติประธานตรวจประเมินฯ การส่งรายงานผลการประเมินฯ กำหนดการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online แบบฟอร์มการเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และช่วงเวลาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 การออกรหัสในระบบ mcu e sar ซึ่งการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ONLINE จำนวน 203 รูป/คน


โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

⭕ วันที่ 28-30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดการโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ มี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวถวายรายงาน มี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร และอาจารย์นุชนภา รื่นอบเชย เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   ⭕ ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสังเขปคือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.๒๕๕๗ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ วิธีจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   ⭕ ในการนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี ได้เมตตามามอบวุฒิบัตรแด่ผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มีใจความสำคัญว่า “ขอให้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ทำหน้าที่ตรวจประเมินฯหลักสูตรและส่วนงานตามสภาพจริงเพื่อการบริหารและการพัฒนา”   ⭕ การอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรมจำนวน Continue reading


ประชุมการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

วันที่ 21 เมษายน 2566 นี้ สำนักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม มี รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุลเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา   ซึ่งการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียดทั้งหมด 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นการพิจารณา ได้แก่ ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ องค์ประกอบที่ 1.1 บริบทของสถานศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ องค์ประกอบที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท Continue reading


ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานโครงร่างองค์กร (OP) และแผนพัฒนาองค์กร ให้กับส่วนงานจัดการศึกษา 7 ส่วนงาน ที่เข้าร่วมมี คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการฯ            มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง EdPEx และทบทวนติดตามผลผลการดำเนินงานโครงร่างองค์กร ของทั้ง 7 ส่วนงาน และติดตามแผนพัฒนาองค์กร            ซึ่ง Continue reading