ประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting”

         พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ,ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting” มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TOC) เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานและบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน 2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน 3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น […]

Read More

สำนักงานประกันคุณภาพขอถวายมุทิตาสักการะ

สำนักงานประกันคุณภาพ ขอถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งที่ ๑๕๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง “แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา” แต่งตั้งให้ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร (ป.ธ.๗, พธ.บ. (จิตวิทยา), ศศ.ม. (จิตวิทยาปรึกษา), Ph.D. (Psychology)) ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

Read More

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่งเสริมให้ส่วนงานจัดการศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence:EdPEx) มาใช้พัฒนาส่วนงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ส่วนงานจัดการศึกษาใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ๑๑ ส่วนงาน แยกเป็นส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx มากกว่า ๓ ปี มี ๒ ส่วนงาน คือ (๑) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (๒) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ และส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มี ๙ ส่วนงาน คือ (๑) วิทยาเขตขอนแก่น (๒) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (๓) คณะสังคมศาสตร์ (๔) วิทยาเขตพะเยา (๕) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด (๖) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (๗) วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ (๘) วิทยาลัยลำพูน และ (๙) […]

Read More

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

กำหนดการ โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒ (ห้องมุก) ชั้น ๑ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ———————————- วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.     พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี นำบูชาพระรัตนตรัย และเปิดงาน                      […]

Read More

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ระดับดีมาก

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน    อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา  ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ และรองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง นำเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 มีพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี และผู้บริหาร เข้าร่วมฟังผลการประเมิน ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี         ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ในระดับ “ดีมาก” ได้คะแนน 4.53           การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ […]

Read More