“อว.” ประกาศให้ “มจร” และ “มมร” สังกัดกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง “การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” ลงนามโดยศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวนั้น กระทรวง อว. ได้จัดให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) สังกัดในกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา ซึ่งเป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งที่ได้จัดทำแผนพลิกโฉม โดยการประเมินศักยภาพและอัตตลักษณ์ของตนเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้  


โครงการอบรมให้ความรู้ EdPEx

สำนักงานประกันคุณภาพจัดโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ให้กับส่วนงานจัดการศึกษา 6 ส่วนงาน ที่เข้าร่วมมี คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นวิทยากร ณ อาคาร 2 พระพรหมบัณฑิต ชั้น 4 ห้องสัมมาปัญญา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

วันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มี รศ.ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล เป็นวิทยากร การให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มี พระมหาสมบูรณ์ วุฒฺฑิกโร, รศดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 189 รูป/คน ซึ่งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับการบริหารหรือดำเนินกิจการต่างๆที่ต้องมีการดำเนินงานให้ เป็นระบบครบวงจรโดยมีขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  


โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานกับวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานประกันคุณภาพจัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานกับวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี มีพระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ ผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และนางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพเป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมแเลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีเข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จำนวน 20 รูป/คน


ประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting”

         พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ,ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting” มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TOC) เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานและบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน 2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน 3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น Continue reading