กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลําไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ——————————————————————–   วัน – เวลา กิจกรรม สถานที่ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุมร่วมกัน ห้อง ๓๐๓ ๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. เปิดประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี นําบูชาพระรัตนตรัย กล่าวต้อนรับ – รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล  ประธานกรรมการ แนะนํากรรมการ […]

Read More

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ EdPEx” วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ EdPEx”ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี มี พระปิฎกโกศล , ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมี วิทยากรอบรมให้ความรู้ดังนี้คือ -พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบตีฝ่ายประกันคุณภาพ -ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิต้านประกันคุณภาพการศึกษา -พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ -นางสาวฐาณิชญาญ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีเข้าร่วมอบรมประมาณ ๓๕ รูป/คน  

Read More

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 ก.ย. 2565 สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในที่ประชุุม  

Read More

คณะสังคมศาสตร์ สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

คณะสังคมศาสตร์ สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระยะที่ ๑ กิจกรรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ———————————————————————- วันเสาร์ที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระยะที่ ๑ กิจกรรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน ภายในโครงการ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สังคมศาสตร์กับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และการบรรยาย เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ จากนั้น มีพิธีปิดโครงการโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ […]

Read More

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างในเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในปีนี้มีหลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งสิ้นจำนวน ๒๘๙ หลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยและการพัฒนาการศึกษาระดับประเทศ    

Read More