การเตรียมข้อมูลให้สัมภาษณ์แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

       วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 สำนักงานประกันคุณภาพประชุมเตรียมข้อมูลให้สัมภาษณ์แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน มี รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความรู้และแนะนำการให้ข้อมูลฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง online และ onsite จำนวน 20 รูป/คน  

Read More

ยกร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565)

       วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้ยกร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565)        โดย พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน มี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ อาจารย์นุชนภา รุ่งอบเชย ผู้ทรงคุณวุฒิ (สป.อว.) เป็นวิทยากรบรรยาย วิพากษณ์ และยกร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565) องค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์กำกับมาตรฐาน) องค์ประกอบที่ 2 (บัณฑิต) องค์ประกอบที่ 3 (นิสิต) องค์ประกอบที่ 4 (อาจารย์) องค์ประกอบที่ […]

Read More

โครงการอบรมให้ความรู้ในการนำเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) มาใช้ในการบริหารหลักสูตร

     “โครงการอบรมให้ความรู้ในการนำเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) มาใช้ในการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”        สำนักงานประกันคุณภาพจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการนำเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) มาใช้ในการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-17.00 น.      โดยมีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ มี ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ของการประเมินด้วยระบบ AUN-QA ด้วยเกณฑ์คุณภาพ 8 เกณฑ์ ประกอบด้วย Expected Learning Outcomes. Programme Structure and Content. […]

Read More

“การเขียน SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 ”

“การเขียน SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 ” วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ : อาจารย์นุชนภา รื่นอบเชย 📣 วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ⌚เวลา 13.00-17.00 น. ผ่านออนไลน์โปรแกรม Zoom ⭐ห้อง Zoom ID : 4384214568

Read More

“การเช็คหลักสูตรฯ ของ Admin ในระบบ mcu e-sar”

                          วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดประชุมการเกี่ยวกับการเช็คหลักสูตรฯ ของ Admin ในระบบ mcu e-sar ผ่านระบบ zoom โดยมีนางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 106 รูป/คน  

Read More