สรุปประเด็นการเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สรุปประเด็นการเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   ๑. แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร         ๑.๑ หลักสูตรแยกเปิดสอนตามส่วนงาน ๒๘๙ หลักสูตร           – ส่วนงานจัดการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ           – กรอกข้อมูลใน ระบบ MCU E-SAR และ CHE QA Online           – ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Online หรือ Onsite ใน ระบบ MCU E-SAR           – ตรวจประเมิน ในวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕         ๑.๒ […]

Read More

คู่มือกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 คู่มือกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สำหรับกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ)   ไฟล์ pdf. ไฟล์ Word 

Read More

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ครั้งที่ 13 ระหว่าง 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันพระสังฆาธิการ จ.ราชบุรี โดยวิทยากร คือ พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ ผศ ปราณี พรรณวิเชียร สาระสำคัญของกิจกรรม คือ การจัด workshop จัดทำ op เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ซึ่งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นส่วนงานที่แสดงเจตจำนงค์ที่จะใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป  

Read More

มหาจุฬาติดอันดับ ๓๔ ของประเทศไทยใน the THE Impact Rankings 2022

            เว็บไซต์ https://www.timeshighereducation.com/  มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกทุกปี ใน 17 ประเด็นประกอบด้วย                           ในปี ๒๕๖๕ หรือ 2022 ได้แสดงผลการจัดอันดับ impact ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับที่ ๓๔ ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย  จากการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ๔ ประเด็น ได้แก่              SDG 4 – quality education measures universities’ contribution to […]

Read More

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ระดับดีมาก

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์         รักเป็นไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ นำเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังผลการประเมิน ผ่านการประชุมออนไลน์ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ในระดับ “ดีมาก” ได้คะแนน 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการในวันที่ 26 – 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย […]

Read More