ข่าวสารงานประกัน

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ EdPEx” วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ EdPEx” วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ EdPEx”ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี มี พระปิฎกโกศล , ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมี วิทยากรอบรมให้ความรู้ดังนี้คือ -พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบตีฝ่ายประกันคุณภาพ -ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิต้านประกันคุณภาพการศึกษา -พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ -นางสาวฐาณิชญาญ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์…

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 ก.ย. 2565 สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในที่ประชุุม  

สำนักงานประกันคุณภาพ ขอถวายมุทิตาสักการะ

สำนักงานประกันคุณภาพ ขอถวายมุทิตาสักการะ

สำนักงานประกันคุณภาพ ขอถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งที่ ๑๑๐๐/๒๕๖๕ เรื่อง “แต่งตั้งรองอธิการบดี” มติสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระมหาสมบูรณ์ วุทุฒิกโร, รศ.ดร. (ป.ธ.๗, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

คณะสังคมศาสตร์ สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

คณะสังคมศาสตร์ สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระยะที่ ๑ กิจกรรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ———————————————————————- วันเสาร์ที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระยะที่ ๑ กิจกรรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน ภายในโครงการ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สังคมศาสตร์กับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม…

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างในเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในปีนี้มีหลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งสิ้นจำนวน ๒๘๙ หลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยและการพัฒนาการศึกษาระดับประเทศ    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นิสิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวน ๓๐ รูป/คน