ข่าวสารงานประกัน

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน

                  วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน โดยมี พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ มี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียรและอาจารย์นุชนภา รื่นอบเชย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอบรมให้ความรู้เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 รูป/คน  

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

        วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566        โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน  มีพระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้นำสู่การประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน zoom online จำนวน 67 รูป/คน  

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

       “โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565”   ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ประกาศ เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2565 และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 โดยประกาศดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลคุณภาพหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาต่อไป   เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  …

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๖๖ปรับปรุงตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๖๖ปรับปรุงตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๖๖ปรับปรุงตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕