ข่าวสารงานประกัน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับหลักสูตรให้มีการตรวจประเมินฯ ในช่วง เดือน มิถุนายน โดยสามารถที่จะเลือกการตรวจประเมินฯ ได้ทั้ง Online หรือ…

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปะจำปีการศึกษา 2565 โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และนางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในประเด็น ดังนี้ การคัดเลือกประธานตรวจประเมินฯ แบบฟอร์มประวัติประธานตรวจประเมินฯ การส่งรายงานผลการประเมินฯ…

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

⭕ วันที่ 28-30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดการโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ มี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวถวายรายงาน มี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร…

ประชุมการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

ประชุมการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

วันที่ 21 เมษายน 2566 นี้ สำนักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม มี รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุลเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา  …

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สกอ.

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สกอ.

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สกอ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๙ เมษายน  – ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสัมมาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี้ 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานโครงร่างองค์กร (OP) และแผนพัฒนาองค์กร ให้กับส่วนงานจัดการศึกษา 7 ส่วนงาน ที่เข้าร่วมมี คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,…