ข่าวสารงานประกัน

การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

วันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มี รศ.ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล เป็นวิทยากร การให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มี พระมหาสมบูรณ์ วุฒฺฑิกโร, รศดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 189 รูป/คน ซึ่งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับการบริหารหรือดำเนินกิจการต่างๆที่ต้องมีการดำเนินงานให้ เป็นระบบครบวงจรโดยมีขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting”

ประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting”

         พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ,ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting” มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้…

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่งเสริมให้ส่วนงานจัดการศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence:EdPEx) มาใช้พัฒนาส่วนงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ส่วนงานจัดการศึกษาใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ๑๑ ส่วนงาน แยกเป็นส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx มากกว่า ๓ ปี มี ๒ ส่วนงาน คือ (๑) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (๒) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ และส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มี ๙ ส่วนงาน คือ (๑) วิทยาเขตขอนแก่น (๒) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส…

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

กำหนดการ โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒ (ห้องมุก) ชั้น ๑ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ———————————- วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐…

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ระดับดีมาก

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ระดับดีมาก

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน    อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา  ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ และรองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง นำเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 มีพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี และผู้บริหาร เข้าร่วมฟังผลการประเมิน ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี         ต.ลำไทร อ.วังน้อย…