การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

        วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

       โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน  มีพระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้นำสู่การประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน zoom online จำนวน 67 รูป/คน