โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

 
     “โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565”
 
✳️ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ประกาศ เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2565 และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 โดยประกาศดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลคุณภาพหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาต่อไป
 
✳️เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 
✳️ซึ่งเมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ซึ่งมี พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวถวายรายงานโครงการฯ มี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียรและอาจารย์นุชนภา รื่นอบเชย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอบรมให้ความรู้เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
 
✳️ในการครั้งนี้ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมทั้ง online และ onsite จำนวน 135 รูป/คน