ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารนโยบาย

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปธ.๗, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) ,
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
โทร. 035-248-012พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

phuen.cha@mcu.ac.th

ป.ธ.๗, พธ.บ.(จิตวิทยา), ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา), Ph.D. (Psychology)


ผู้บริหารสำนักงาน

พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส (สันโดด) : ผู้อำนวยการ

พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส (สันโดด)

ผู้อำนวยการ

pm.rasak@hotmail.com

ป.ธ.๗, พธ.บ.(เศรษฐศาสตร์), กศ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
โทรภายใน ๘๐๑๑

นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ : รองผู้อำนวยการ

นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์

รองผู้อำนวยการ

su_mcu@hotmail.com

ค.บ.(เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา),
พธ.ม.(การบริหารการศึกษา)
โทรภายใน ๘๗๗๖


บุคลากร

พระวิทูรย์  ฐานงฺกโร (เจิอจันทร์) : นักวิชาการศึกษา

พระวิทูรย์  ฐานงฺกโร (เจิอจันทร์)

นักวิชาการศึกษา

tvjld1@gmail.com

พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา),
พธ.ม.(ชีวิตและความตาย)
โทรภายใน ๘๗๗๖

 

นายไวพจน์  ปรารถนา :  นักวิชาการศึกษา

นายไวพจน์  ปรารถนา

นักวิชาการศึกษา

phot181@hotmail.com
ประโยค ๑-๒, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ปกศ.วิชาชีพครู
โทรภายใน ๘๗๗๖