ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารนโยบาย

พระสุวรรณเมธาภรณ์ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระสุวรรณเมธาภรณ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

academicdivision@mcu.ac.th

Asst.Prof. Phra Suwanmethaphorn
ป.ธ.๔, พธ.บ.(มานุษยฯ), M.A.(Pol.)

 

พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

sutas8831179@hotmail.com

(สุทัศน์ ติสฺสรวาที/นักการเรียน)
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ปรัชญา), พธ.ม.(ปรัชญา)
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๑๑
โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๑๓


ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงาน

นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ : ผู้ทรงคุณวุฒิประกันคุณภาพการศึกษา

นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิประกันคุณภาพการศึกษา

cyuwana@hotmail.com

วท.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), สค.ม. (สังคมวิทยา) 
e-mail: cyuwana@hotmail.com


ผู้บริหารสำนักงาน

พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส (สันโดด) : ผู้อำนวยการ

พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส (สันโดด)

ผู้อำนวยการ

pm.rasak@hotmail.com

ป.ธ.๗, พธ.บ.(เศรษฐศาสตร์), กศ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
โทรภายใน ๘๐๑๑

นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ : รองผู้อำนวยการ

นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์

รองผู้อำนวยการ

su_mcu@hotmail.com

ค.บ.(เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา),
พธ.ม.(การบริหารการศึกษา)
โทรภายใน ๘๗๗๖


บุคลากร

พระวิทูรย์  ฐานงฺกโร (เจิอจันทร์) : นักวิชาการศึกษา

พระวิทูรย์  ฐานงฺกโร (เจิอจันทร์)

นักวิชาการศึกษา

tvjld1@gmail.com

พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา),
พธ.ม.(ชีวิตและความตาย)
โทรภายใน ๘๗๗๖

 

นายไวพจน์  ปรารถนา :  นักวิชาการศึกษา

นายไวพจน์  ปรารถนา

นักวิชาการศึกษา

phot181@hotmail.com
ประโยค ๑-๒, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ปกศ.วิชาชีพครู
โทรภายใน ๘๗๗๖