การเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีพระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้เข้าประชุมจำนวน ๗๐ รูป/คน

Read More

การเสวนาผู้ตรวจประเมิน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

  กำหนดการเสวนาผู้ตรวจประเมินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM———————- เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดระบบเข้าห้องประชุม ZOOM เวลา ๐๙.๐๐ น. นำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดการเสวนาและให้นโยบาย                           โดย พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเวลา ๐๙.๒๐ น. แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔                         โดย พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ. […]

Read More

สถานะหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สถานะหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Read More