สำนักงานประกันคุณภาพขอถวายมุทิตาสักการะ

สำนักงานประกันคุณภาพ ขอถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งที่ ๑๕๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง “แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา” แต่งตั้งให้ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร (ป.ธ.๗, พธ.บ. (จิตวิทยา), ศศ.ม. (จิตวิทยาปรึกษา), Ph.D. (Psychology)) ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  


สำนักงานประกันคุณภาพ ขอถวายมุทิตาสักการะ

สำนักงานประกันคุณภาพ ขอถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งที่ ๑๑๐๐/๒๕๖๕ เรื่อง “แต่งตั้งรองอธิการบดี” มติสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระมหาสมบูรณ์ วุทุฒิกโร, รศ.ดร. (ป.ธ.๗, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ