การเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีพระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้เข้าประชุมจำนวน ๗๐ รูป/คน

Read More

การเสวนาผู้ตรวจประเมิน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

  กำหนดการเสวนาผู้ตรวจประเมินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM———————- เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดระบบเข้าห้องประชุม ZOOM เวลา ๐๙.๐๐ น. นำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดการเสวนาและให้นโยบาย                           โดย พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเวลา ๐๙.๒๐ น. แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔                         โดย พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ. […]

Read More

สถานะหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สถานะหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Read More

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สำนักงานประกันคุณภาพ ยึดปรัชญาและวิสัยทัศน์งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญา :              “การประกันคุณภาพการศึกษาคือเครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย” วิสัยทัศน์ :              “ยกระดับการบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” พันธกิจ : พันธกิจสำนักงานประกันมี ๓ ด้านตามภาระหน้าที่ คือ                    ๑) ฐานข้อมูลและสารสนเทศ  ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของส่วนงานต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลในการบริหารและการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                    ๒) มาตรฐานและประกันคุณภาพ ปฏิบัติงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย   […]

Read More