ทดสอบ

  ที่ คณะวิชา รหัสหลักสูตร ขื่อหลักสูตร ระดับปริญญา สถานะการส่ง 1 คณะครุศาสตร์ 25621858000675 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา . ปริญญาเอก ยังไม่ส่ง 2 คณะครุศาสตร์ 25541851102176 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา . ปริญญาเอก ยังไม่ส่ง 3 คณะครุศาสตร์ 25501851110801_2125_IP หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) . ปริญญาตรี ยังไม่ส่ง 4 คณะครุศาสตร์ 25501851100271 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) . ปริญญาตรี ยังไม่ส่ง 5 คณะครุศาสตร์ 25501851104016 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) . ปริญญาตรี ยังไม่ส่ง 6 คณะครุศาสตร์ […]

Read More

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายชื่อ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ ชื่อส่วนงาน ประธาน/กรรมการ หมายเหตุ ๑ คณะพุทธศาสตร์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์  ประธาน พระครูธีรธรรมบัณฑิต สิริวฑฒโน, ผศ.ดร  กรรมการ ผศ.สุพิมล ศรศักดา กรรมการ รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร กรรมการ ผศ.ดร.ประเด่น แบนปิง กรรมการและเลขานุการ ผศ.ดร.สมคิด เศษวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ ๒ คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ประธาน พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร.  กรรมการ พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.ดร  กรรมการ […]

Read More

สำนักงานประกันคุณภาพขอถวายมุทิตาสักการะ

สำนักงานประกันคุณภาพ ขอถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งที่ ๑๕๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง “แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา” แต่งตั้งให้ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร (ป.ธ.๗, พธ.บ. (จิตวิทยา), ศศ.ม. (จิตวิทยาปรึกษา), Ph.D. (Psychology)) ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

Read More