ทดสอบ

 
ที่
คณะวิชา
รหัสหลักสูตร
ขื่อหลักสูตร
ระดับปริญญา
สถานะการส่ง
1
คณะครุศาสตร์
25621858000675
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา .
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
2
คณะครุศาสตร์
25541851102176
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา .
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
3
คณะครุศาสตร์
25501851110801_2125_IP
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
4
คณะครุศาสตร์
25501851100271
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
5
คณะครุศาสตร์
25501851104016
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
6
คณะครุศาสตร์
25621854001209
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
7
คณะครุศาสตร์
25501851100326
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
8
คณะครุศาสตร์
25631856001675
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
9
คณะครุศาสตร์
25571851103676
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
10
คณะครุศาสตร์
25491851100167
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
11
คณะครุศาสตร์
25571851103698
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู .
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ยังไม่ส่ง
12
คณะครุศาสตร์
25501851110801
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
13
คณะครุศาสตร์
25611854000095
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
14
คณะครุศาสตร์
25571851103665
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
15
คณะมนุษยศาสตร์
25551851106069_2156_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
16
คณะมนุษยศาสตร์
25651858003683
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย คณะมนุษยศาสตร์
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
17
คณะมนุษยศาสตร์
25551851106071
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา .
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
18
คณะมนุษยศาสตร์
25571851103687
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ .
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
19
คณะมนุษยศาสตร์
25501851100282
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
20
คณะมนุษยศาสตร์
25501851100293
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา .
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
21
คณะมนุษยศาสตร์
25361851100567
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย .
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
22
คณะมนุษยศาสตร์
25501851100304
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
23
คณะมนุษยศาสตร์
25491851103802
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย .
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
24
คณะมนุษยศาสตร์
25551851106363
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา .
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
25
คณะมนุษยศาสตร์
25511851101587
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
26
คณะสังคมศาสตร์
25581851101091
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
27
คณะสังคมศาสตร์
25611856001267
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
28
คณะสังคมศาสตร์
25541851100703
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ .
ปริญญาเอก
ส่งแล้ว
29
คณะสังคมศาสตร์
25611851600068
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ .
ปริญญาเอก
ส่งแล้ว
30
คณะสังคมศาสตร์
25541851100714
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ .
ปริญญาเอก
ส่งแล้ว
31
คณะสังคมศาสตร์
25581851103071
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม .
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
32
คณะสังคมศาสตร์
25501851100359
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
33
คณะสังคมศาสตร์
25501851100315
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
34
คณะสังคมศาสตร์
25511851101598
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ .
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
35
คณะสังคมศาสตร์
25541851105056
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
36
คณะสังคมศาสตร์
25501851104005
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
37
คณะสังคมศาสตร์
25491851100178
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต .
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
38
คณะสังคมศาสตร์
25501851103724
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
39
คณะสังคมศาสตร์
25611851600035
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต .
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
40
คณะสังคมศาสตร์
25501851100348
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
41
คณะสังคมศาสตร์
25651854003857
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต .
ปริญญาตรี
 
42
บัณฑิตวิทยาลัย
25501851112048_2136_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา .
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
43
บัณฑิตวิทยาลัย
25511851110521
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา .
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
44
บัณฑิตวิทยาลัย
T20212110106481
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร .
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
45
บัณฑิตวิทยาลัย
25581851101967
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา .
ปริญญาเอก
ส่งแล้ว
46
บัณฑิตวิทยาลัย
25461851102212
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
47
บัณฑิตวิทยาลัย
25461851102201
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
48
บัณฑิตวิทยาลัย
25501851110621
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
49
บัณฑิตวิทยาลัย
25551851102278
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา .
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
50
คณะพุทธศาสตร์
25611858000112
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา .
ปริญญาเอก
ส่งแล้ว
51
คณะพุทธศาสตร์
T25612132603820
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
ปริญญาเอก
ส่งแล้ว
52
คณะพุทธศาสตร์
T2557000001397
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีสันสกฤต
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
53
คณะพุทธศาสตร์
25501851104027
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
54
คณะพุทธศาสตร์
25501851104027_2113_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา
ปริญญาตรี
 
55
คณะพุทธศาสตร์
25601854000937
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
56
คณะพุทธศาสตร์
25381851100817
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
57
คณะพุทธศาสตร์
25651854001721
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
58
คณะพุทธศาสตร์
25381851100817_2127_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ จังหวัดสงขลา
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
59
คณะพุทธศาสตร์
25561851104564
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
60
คณะพุทธศาสตร์
25481851110123
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ .
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
61
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
T20212125609598
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
62
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
25501851100359_2082_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ . วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
63
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
25501851104027_2074_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
64
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
25461851102201_2130_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
65
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
25501851103724_2111_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
66
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
25621854000827
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
67
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
25581851103071_2119_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
68
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
25641858001083
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา .
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
69
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
25501851104027_2097_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
70
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
25461851102201_2144_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี นครปฐม
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
71
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
25621856000774
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
72
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
25641854002045
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
73
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
25501851104027_2155_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
74
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
25601856000895
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. วิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
75
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
25501851104005_2141_IP
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
76
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
T20202100108309
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
77
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
25501851103724_2133_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
78
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพรชรบูรณ์
25651854001901_2150_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
79
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพรชรบูรณ์
25381851100817_2102_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
80
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพรชรบูรณ์
25601856000761_2123_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
81
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพรชรบูรณ์
25501851104005_2095_IP
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
82
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
25501851100359_2122_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ . วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
83
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
25501851104027_2163_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
84
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
25511851101598_2105_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ . วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
85
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
25501851103724_2117_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
86
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
25501851112059
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) .
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
87
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
25601851600088
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) .
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
88
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
25611854000725
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)
.
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
89
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
25511851110532
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
90
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
T20172131616951
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
91
วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
25641854001549
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ . วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
92
วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
25641854001551
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
93
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
25641854001909
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ . วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
94
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
25651854003644
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
95
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
25501851104005_2115_IP
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
96
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
25631854001627
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
97
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
25501851100359_2134_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ . วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
98
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
25641854002359
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
99
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
25501851100359_2080_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ . วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
100
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
T20222104108074
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
101
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
25501851103724_2090_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
102
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
25501851104027_2112_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ปริญญาตรี
 
103
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
25641854002269_2094_IP
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
104
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
25501851103724_2119_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
105
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
25501851100271_2085_IP
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย . วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
106
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
25501851104027_2130_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
107
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
25631856001822
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
108
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
25641854001731
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
109
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
25631856001833
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
110
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
25641854001887
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
111
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
25501851104027_2162_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ปริญญาตรี
 
112
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
25541851105056_2152_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
113
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
25461851102201_2104_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
114
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
25641854001898
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
115
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
25501851100304_2098_IP
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
116
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
25611851100579
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว (5 ปี) .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
117
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
25501851104027_2146_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ปริญญาตรี
 
118
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
25461851102201_IP7
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . วิทยาสงฆ์นครลำปาง
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
119
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
25501851103724_2105_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
120
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
25611854001322
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) . วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
121
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
25501851104027_2144_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
122
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
25501851104005_2085_IP
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต .
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
123
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
25501851103724_2144_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
124
วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ
25501851100359_2112_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ . วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
125
วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ
25501851104027_2124_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี
 
126
วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ
25611856001346
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . วิทยาสงฆ์ศรีสะเกษ
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
127
วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ
25501851103724_2153_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
128
วิทยาเขตหนองคาย
25621854001806
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) . วิทยาเขตหนองคาย
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
129
วิทยาเขตหนองคาย
25511851110521_2049_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
130
วิทยาเขตหนองคาย
25501851104027_2169_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
131
วิทยาเขตหนองคาย
25461851102201_2094_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
132
วิทยาเขตหนองคาย
25501851104005_2092_IP
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
133
วิทยาเขตหนองคาย
25501851103724_2134_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
134
วิทยาเขตหนองคาย
25501851100304_2160_IP
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
135
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
25541851102176_2096_IP
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
136
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
25611851100624
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) . วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
137
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
25611856000817
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
138
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
25581851101091_2147_IP
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
139
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
25641858001105
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม . วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
140
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
25511851110521_2138_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
141
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
25501851104027_2120_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี
 
142
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
25461851102201_2119_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
143
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
25541851105056_IP2
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม . วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
144
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
25501851103724_2096_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
145
วิทยาเขตเชียงใหม่
25611854000163
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา . วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
146
วิทยาเขตเชียงใหม่
25501851112048_2070_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ปริญญาเอก
ส่งแล้ว
147
วิทยาเขตเชียงใหม่
25601858000133
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
148
วิทยาเขตเชียงใหม่
T20212145609231
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม . วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
149
วิทยาเขตเชียงใหม่
25501851104027_2165_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
150
วิทยาเขตเชียงใหม่
25501851112083
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
151
วิทยาเขตเชียงใหม่
25501851112061_2135_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
152
วิทยาเขตเชียงใหม่
25381851100828_2093_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
153
วิทยาเขตเชียงใหม่
25541851105056_IP4
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม . วิทยาเขตเชียงใหม่
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
154
วิทยาเขตเชียงใหม่
25601856000647
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา . วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
155
วิทยาเขตเชียงใหม่
25461851102201_IP10
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . วิทยาเขตเชียงใหม่
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
156
วิทยาเขตเชียงใหม่
T20212121608153
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม . วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
157
วิทยาเขตเชียงใหม่
25641854001562
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
158
วิทยาเขตเชียงใหม่
25491851100178_2096_IP
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
159
วิทยาเขตเชียงใหม่
25501851103724_2085_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
160
วิทยาเขตเชียงใหม่
25501851100304_2117_IP
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
161
วิทยาเขตเชียงใหม่
25501851100337_2093_IP
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
162
วิทยาเขตขอนแก่น
25631858003319
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา . วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
163
วิทยาเขตขอนแก่น
25611858000821
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา .
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
164
วิทยาเขตขอนแก่น
25611854000174
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) . วิทยาเขตขอนแก่น
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
165
วิทยาเขตขอนแก่น
25611851100853
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) . วิทยาเขตขอนแก่น
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
166
วิทยาเขตขอนแก่น
25571851103665_2116_IP
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
167
วิทยาเขตขอนแก่น
T20222076104376
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
168
วิทยาเขตขอนแก่น
25601856000142
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
169
วิทยาเขตขอนแก่น
25581851101091_2127_IP
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
170
วิทยาเขตขอนแก่น
25641858001083_2111_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ปริญญาเอก
 
171
วิทยาเขตขอนแก่น
25501851112048_2096_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา . วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
172
วิทยาเขตขอนแก่น
25651854001901
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ปริญญาตรี
 
173
วิทยาเขตขอนแก่น
25381851100828_2108_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ปริญญาตรี
 
174
วิทยาเขตขอนแก่น
25631856001822_2120_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ปริญญาโท
 
175
วิทยาเขตขอนแก่น
25461851102212_2108_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา . วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
176
วิทยาเขตขอนแก่น
25501851104005_2129_IP
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
177
วิทยาเขตขอนแก่น
25501851103724_2137_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
178
วิทยาเขตขอนแก่น
25621856001123
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
179
วิทยาเขตขอนแก่น
25651854002081
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ปริญญาตรี
 
180
วิทยาเขตนครราชสีมา
25611854000185
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) . วิทยาเขตนครราชสีมา
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
181
วิทยาเขตนครราชสีมา
25621858001632_2142_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
182
วิทยาเขตนครราชสีมา
25501851112048_2080_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ปริญญาเอก
 
183
วิทยาเขตนครราชสีมา
25501851100359_2141_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ . วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
184
วิทยาเขตนครราชสีมา
25501851104027_2142_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
185
วิทยาเขตนครราชสีมา
25461851102201_2115_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
186
วิทยาเขตนครราชสีมา
T20222113105653
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
187
วิทยาเขตนครราชสีมา
25611851103145
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา . วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
188
วิทยาเขตนครราชสีมา
25501851103724_2099_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
189
วิทยาเขตนครราชสีมา
T25642099100073
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
190
วิทยาเขตนครราชสีมา
25651854002092
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
191
วิทยาเขตอุบลราชธานี
25621851104087
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) . วิทยาเขตอุบลราชธานี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
192
วิทยาเขตอุบลราชธานี
25611854001333
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) . วิทยาเขตอุบลราชธานี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
193
วิทยาเขตอุบลราชธานี
25501851104027_2109_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
194
วิทยาเขตอุบลราชธานี
25381851100817_2116_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
195
วิทยาเขตอุบลราชธานี
25611856001357
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . วิทยาเขตอุบลราชธานี
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
196
วิทยาเขตอุบลราชธานี
25501851104005_2099_IP
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
197
วิทยาเขตอุบลราชธานี
25501851103724_2093_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
198
วิทยาเขตอุบลราชธานี
25501851100304_2105_IP
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
199
วิทยาเขตแพร่
25581851101091_2129_IP
นิติศาสตรบัณฑิต .
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
200
วิทยาเขตแพร่
T20202104108629
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
201
วิทยาเขตแพร่
25621851105022
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) . วิทยาเขตแพร่
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
202
วิทยาเขตแพร่
25611851100597
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) . วิทยาเขตแพร่
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
203
วิทยาเขตแพร่
25511851110521_2131_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์แพร่
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
204
วิทยาเขตแพร่
25501851104027_2132_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์แพร่
ปริญญาตรี
 
205
วิทยาเขตแพร่
25611851100606_2123_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . วิทยาเขตแพร่
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
206
วิทยาเขตแพร่
25641854002157
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์แพร่
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
207
วิทยาเขตสุรินทร์
25621851105016
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) . วิทยาเขตสุรินทร์
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
208
วิทยาเขตสุรินทร์
25611851100617
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) . วิทยาเขตสุรินทร์
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
209
วิทยาเขตสุรินทร์
25571851103665_2084_IP
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
210
วิทยาเขตสุรินทร์
25651856003624
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
211
วิทยาเขตสุรินทร์
T20212143111300
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
212
วิทยาเขตสุรินทร์
25501851104027_2091_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
213
วิทยาเขตสุรินทร์
25601856000906
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . วิทยาเขตสุรินทร์
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
214
วิทยาเขตสุรินทร์
25501851104005_2150_IP
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
215
วิทยาเขตสุรินทร์
25491851100178_2098_IP
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
216
วิทยาเขตสุรินทร์
25501851103724_2107_IP
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
217
วิทยาเขตพะเยา
25501851100271_2092_IP
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย . วิทยาเขตพะเยา
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
218
วิทยาเขตพะเยา
25611851100834
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) . วิทยาเขตพะเยา
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
219
วิทยาเขตพะเยา
25621858001632
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา .
ปริญญาเอก
ส่งแล้ว
220
วิทยาเขตพะเยา
25501851104027_2161_IP
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พะเยา
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
221
วิทยาเขตพะเยา
25621856001628
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา .
ปริญญาโท
ส่งแล้ว
222
วิทยาเขตพะเยา
25641854001112
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยสงฆ์พะเยา
ปริญญาตรี
ยังไม่ส่ง
223
วิทยาเขตพะเยา
25621856001134
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต .
ปริญญาโท
ยังไม่ส่ง
224
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
T20192130605447
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
ปริญญาเอก
ส่งแล้ว
225
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
T20192086609301
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
ปริญญาเอก
ส่งแล้ว
226
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
T20192128110978
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา .
ปริญญาเอก
ส่งแล้ว
227
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
T20192111609324
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
ปริญญาเอก
ยังไม่ส่ง
228
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
25501851112072
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ .
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ปริญญาตรี
ส่งแล้ว
229