โครงการให้ความรู้ EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในโซนของภาคกลาง

       วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้ EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในโซนของภาคกลาง โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ EdPEx ณ ห้องสัมมาปัญญา IBSC
 
       โดยมี ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สปอว. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ส่วนงานที่เข้า EdPEx ของโซนภาคกลาง มี คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี และมีวิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เข้าร่วมด้วย ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร (OP) แผนพัฒนาองค์กร และการนำเสนอ โครงร่างองค์กร (OP) แผนพัฒนาองค์กร วิพากย์โครงร่างองค์กร (OP) และแผนพัฒนาองค์กร ของส่วนงาน