การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกรอกข้อมูล ในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

         วันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกรอกข้อมูล
ในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
         ซึ่งมีพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และนางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในประเด็น ดังนี้ การกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online การนำข้อมูลในระบบ mcu e sar มากรอกในระบบ CHE QA Online แบบฟอร์มการเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แบบฟอร์มการยกเลิกชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ในกรณีที่มีชื่อซ้ำในระบบ CHE QA Online
 
          การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ONLINE จำนวน 130 รูป/คน