“การเขียน SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 ”

“การเขียน SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 ”

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ : อาจารย์นุชนภา รื่นอบเชย

📣 วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

⌚เวลา 13.00-17.00 น.

ผ่านออนไลน์โปรแกรม Zoom

⭐ห้อง Zoom ID : 4384214568