ยกร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565)

       วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้ยกร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565)
       โดย พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน มี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ อาจารย์นุชนภา รุ่งอบเชย ผู้ทรงคุณวุฒิ (สป.อว.) เป็นวิทยากรบรรยาย วิพากษณ์ และยกร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565) องค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์กำกับมาตรฐาน) องค์ประกอบที่ 2 (บัณฑิต) องค์ประกอบที่ 3 (นิสิต) องค์ประกอบที่ 4 (อาจารย์) องค์ประกอบที่ 5 (หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน) และองค์ประกอบที่ 6 (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
       ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา