การเตรียมข้อมูลให้สัมภาษณ์แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

       วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 สำนักงานประกันคุณภาพประชุมเตรียมข้อมูลให้สัมภาษณ์แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน มี รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความรู้และแนะนำการให้ข้อมูลฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง online และ onsite จำนวน 20 รูป/คน