การกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online สำหรับส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx

            วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำหรับส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx จำนวน 12 ส่วนงาน เกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set, การจัดส่งโครงร่างองค์กร พร้อมกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของแต่ละส่วนงาน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ (Goal-based) พร้อมรายงานวิธีการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในหน่วยงานว่ามีแนวทางในดำเนินการอย่างไร และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ของส่วนงานเพื่อนำเข้าสู่ระบบ CHE QA Online โดยมี พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการนี้มีบุคลากรของส่วนงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวจำนวน 39 รูป/คน