ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ของส่วนงานสนับสนุน

วันที่ 7 กันยายน 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ของส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาอุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นประธาน ในการนี้มีส่วนงานและผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 รูป/คน