การประชุมสัมมนาการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยของวิทยาลัยพระธรรมทูต

       วันที่ 15-16 กันยายน 2566 สำนักงานประกันได้ให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยแด่บุคลากรของวิทยาลัยพระธรรมทูต โดยมี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานเปิดการสัมมนาการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย มี พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตถวายรายงาน
 
       มี พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ นางสาวฐาณิชญา มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร ซึ่งจัดการประชุมสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพระธรรมทูตครั้งนี้ ก็เพื่อรับการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พระนครศรีอยุธยา