ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
       โดยมีพระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญโดยสังเขปดังนี้
       เรื่อง กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
       เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
       เรื่อง ปรับปรุงตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
       ในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ทั้งส่วนลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมทั้ง Online และ Onsite จำนวน ๗๐ รูป/คน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา