การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

       

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย

          ๑. ศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์                      ประธานกรรมการ

          ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ                      กรรมการ

          ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย                    กรรมการ

          ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง                    กรรมการ

          ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช                  กรรมการและเลขานุการ

          กำหนดการโดยประมาณ ดังนี้

          วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

          ภาคเช้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. องค์อธิการบดีเป็นประธาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน

          ภาคบ่าย ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์

          วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

          ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์และนักวิจัย บุคลากรส่วนงานสนับสนุน นิสิต ทุกคณะ ทุกระดับ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและผู้รับบริการ

          วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

          ภาคบ่าย รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

          ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ/เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้