กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายชื่อ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่

ชื่อส่วนงาน

ประธาน/กรรมการ

หมายเหตุ

คณะพุทธศาสตร์

ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ 

ประธาน

พระครูธีรธรรมบัณฑิต สิริวฑฒโน, ผศ.ดร 

กรรมการ

ผศ.สุพิมล ศรศักดา

กรรมการ

รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร

กรรมการ

ผศ.ดร.ประเด่น แบนปิง

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.สมคิด เศษวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์

ประธาน

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. 

กรรมการ

พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.ดร 

กรรมการ

ดร.ศตพล ใจสบาย

กรรมการ

ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

คณะมนุษยศาสตร์

ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

ประธาน

พระครูศรีปัญญาวิกรม, ผศ.ดร

กรรมการ

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร 

กรรมการ

รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน

กรรมการ

ผศ.บรรจง โสดาดี

กรรมการและเลขานุการ

ดร.สมชาย ชูเมือง

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล

ประธาน

พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร

กรรมการ

นางสาวสกุณา คงจันทร์

กรรมการและเลขานุการ

ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร

ประธาน

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. 

กรรมการ

ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่อง

กรรมการและเลขานุการ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง

ประธาน

พระครูอรุณสุตาลังการ, รศ.ดร. 

กรรมการ

ผศ.ดร.ภัชลดา สุวรรณนวล

กรรมการและเลขานุการ

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์

ประธาน

พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร. 

กรรมการ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ

กรรมการและเลขานุการ

วิทยาสงฆ์ชลบุรี

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

ประธาน

พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ผศ.ดร

กรรมการ

รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น

กรรมการและเลขานุการ

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์

ประธาน

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. 

กรรมการ

ผศ.ดร.สมคิด นันต๊ะ

กรรมการและเลขานุการ

 

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่

ชื่อส่วนงาน

ประธาน/กรรมการ

หมายเหตุ

๑๐

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์

ประธาน

พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร. 

กรรมการ

รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา

กรรมการและเลขานุการ

๑๑

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

 รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์

ประธาน

พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, ผศ. 

กรรมการ

ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง

กรรมการและเลขานุการ

๑๒

วิทยาลัยสงฆ์เลย

ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์

ประธาน

พระครูศรีปัญญาวิกรม, ผศ.ดร 

กรรมการ

ผศ.บรรจง โสดาดี

กรรมการและเลขานุการ

๑๓

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล

ประธาน

พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ผศ.ดร. 

กรรมการ

นางสาวสกุณา คงจันทร์

กรรมการและเลขานุการ

๑๔

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง

ประธาน

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  

กรรมการ

ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค์

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

๑๕

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ

ประธาน

พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ผศ.ดร.

กรรมการ

ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

๑๖

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์

ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์

ประธาน

ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

กรรมการ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ

กรรมการและเลขานุการ

 

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ที่

ชื่อส่วนงาน

ประธาน/กรรมการ

หมายเหตุ

๑๗

วิทยาเขตอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี

ประธาน

พระครูศรีปัญญาวิกรม, ผศ.ดร. 

กรรมการ

พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ผศ.ดร. 

กรรมการ

รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

กรรมการ

ผศ.บรรจง โสดาดี

กรรมการและเลขานุการ

๑๘

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

ประธาน

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ. 

กรรมการ

ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

๑๙

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล

ประธาน

พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร.

กรรมการ

รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ภราดร สุขพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

๒๐

วิทยาเขตสุรินทร์

ผศ.จิตใส คล่องพยาบาล

ประธาน

พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, ผศ.

กรรมการ

พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร. 

กรรมการ

ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์

กรรมการ

ผศ.ดร.ประเด่น แบนปิง

กรรมการและเลขานุการ

๒๑

วิทยาเขตหนองคาย

รศ.ดร.เชษฐา จักรไชย

ประธาน

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร. 

กรรมการ

พระมหาดาวสยาม วิชรปญฺโญ, ผศ.ดร. 

กรรมการ

ดร.ศตพล ใจสบาย

กรรมการ

ผศ.ดร.สมคิด นันต๊ะ

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

๒๒

วิทยาเขตเชียงใหม่

รศ.พิษณุ เจียวคุณ

ประธาน

พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. 

กรรมการ

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ผศ.ดร. 

กรรมการ

รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 

กรรมการ

ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่อง

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.อาเดช อุปนันท์

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

๒๓

วิทยาเขตนครราชสีมา

รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์

ประธาน

พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, ผศ.ดร. 

กรรมการ

รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี

กรรมการ

รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ

กรรมการ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ

กรรมการและเลขานุการ

๒๔

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

ผศ.สุพร สุนทรนนท์

ประธาน

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

กรรมการ

ผศ. กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

กรรมการและเลขานุการ

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ที่

ชื่อส่วนงาน

ประธาน/กรรมการ

หมายเหตุ

๒๕

วิทยาเขตนครสวรรค์

รศ.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์

ประธาน

พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, ผศ.ดร. 

กรรมการ

พระครูธีรธรรมบัณฑิต สิริวฑฒโน, ผศ.ดร. 

กรรมการ

รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

กรรมการ

ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

๒๖

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระครูสิริธรรมภิรัต, ผศ.ดร.

ประธาน

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ. 

กรรมการ

ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์

กรรมการ

รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี

กรรมการ

นางสาวสกุณา คงจันทร์

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ภัชลดา สุวรรณนวล

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

๒๗

วิทยาเขตแพร่

รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท

ประธาน

พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.ดร. 

กรรมการ

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. 

กรรมการ

รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน

กรรมการ

ผศ.ดร.สมคิด นันต๊ะ

กรรมการและเลขานุการ

๒๘

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ผศ.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม

ประธาน

พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร. 

กรรมการ

ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด

กรรมการและเลขานุการ

๒๙

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์

ประธาน

ผศ.สุพิมล ศรศักดา

กรรมการ

ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง

กรรมการและเลขานุการ

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ที่

ชื่อส่วนงาน

ประธาน/กรรมการ

หมายเหตุ

๓๐

วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

ประธาน

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

กรรมการ

ผศ. กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ภูริทัต ศรีอร่าม

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

๓๑

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง

ประธาน

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร. 

กรรมการ

ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด

กรรมการและเลขานุการ

 

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่

ชื่อส่วนงาน

ประธาน/กรรมการ

หมายเหตุ

๓๒

วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร

อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

ประธาน

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

กรรมการ

ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่อง

กรรมการและเลขานุการ

 

ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ที่

ชื่อส่วนงาน

ประธาน/กรรมการ

หมายเหตุ

๓๓

วิทยาลัยสงฆ์ตาก

อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

ประธาน

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

กรรมการ

ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่อง

กรรมการและเลขานุการ