การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ

📣 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม
⭕ ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับหลักสูตรให้มีการตรวจประเมินฯ ในช่วง เดือน มิถุนายน โดยสามารถที่จะเลือกการตรวจประเมินฯ ได้ทั้ง Online หรือ Onsite ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และสำหรับการตรวจประเมินในระดับส่วนงาน ให้มีการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน เดือน กรกฎาคม โดยให้มีการตรวจประเมินฯ Onsite เท่านั้น และในปีนี้ ให้ตรวจประเมินผ่านระบบ mcu e-sar ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับส่วนงาน
⭕ การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้มีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ONLINE จำนวน 93 รูป/คน