การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

📣 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปะจำปีการศึกษา 2565 โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม
⭕ ซึ่งมีพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และนางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในประเด็น ดังนี้ การคัดเลือกประธานตรวจประเมินฯ แบบฟอร์มประวัติประธานตรวจประเมินฯ การส่งรายงานผลการประเมินฯ กำหนดการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online แบบฟอร์มการเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และช่วงเวลาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 การออกรหัสในระบบ mcu e sar
⭕ ซึ่งการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ONLINE จำนวน 203 รูป/คน