โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

⭕ วันที่ 28-30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดการโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ มี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวถวายรายงาน มี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร และอาจารย์นุชนภา รื่นอบเชย เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 

⭕ ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสังเขปคือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.๒๕๕๗ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ วิธีจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 

⭕ ในการนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี ได้เมตตามามอบวุฒิบัตรแด่ผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มีใจความสำคัญว่า “ขอให้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ทำหน้าที่ตรวจประเมินฯหลักสูตรและส่วนงานตามสภาพจริงเพื่อการบริหารและการพัฒนา”

 

⭕ การอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 56 รูป/คน ณ ห้องประชุมสัมมาปัญญา อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา