ประชุมการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

📣 วันที่ 21 เมษายน 2566 นี้ สำนักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม มี รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุลเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา
 
⭕ ซึ่งการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียดทั้งหมด 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นการพิจารณา ได้แก่ ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ องค์ประกอบที่ 1.1 บริบทของสถานศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ องค์ประกอบที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) องค์ประกอบที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี องค์ประกอบที่ 2.2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท องค์ประกอบที่ 2.3 คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย องค์ประกอบที่ 3.1 คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ องค์ประกอบที่ 3.2 คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4.1 ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service) องค์ประกอบที่ 4.2 ผลของบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service) และด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา
 
⭕ ในครั้งนี้มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 รูป/คน