การกรอก CHE QA ONLINE โดย ผอ.สำนักงานประกันคุณภาพ

การกรอก ๔ หมวด สำหรับหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรที่มีแขนงและหลักสูตรแขนง)

video

การกรอกหลักสูตรรวม (หลักสูตรแยก/หลักสูตรเดี่ยว)

video