ขั้นตอนการการ CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน

ขั้นตอนการการ CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน

โดย พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส  ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพ

สามารถดาวน์โหลดวีดีโอได้ที่คิวร์อาร์โค็ตดด้านล้างนี้