สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔