รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

[ครั้งที่ ๑] วันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ ส่วนงาน รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รศ.ดร.จำเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์ ประธานกรรมการ
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล กรรมการ
ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ
พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. กรรมการ
นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ ประธานกรรมการ
พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. กรรมการ
รศ.พลวัฒน์  ชุมสุข กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร รศ.ดร.วันทนีย์  แสนภักดี ประธานกรรมการ
พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี รศ.ดร.ดวงตา  สราญรมย์ ประธานกรรมการ
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร กรรมการ
ผศ.บรรจง โสดาดี กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ประธานกรรมการ
พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร. กรรมการ
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ

 

[ครั้งที่ ๒] วันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ ส่วนงาน รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ พระมหามฆวินทร์  ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร. ประธานกรรมการ
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. กรรมการ
นางสาวสกุณา  คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ผศ.ดร.โยธิน  ศรีโสภา ประธานกรรมการ
พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.บรรจง โสดาดี กรรมการและเลขานุการ
วิทยาเขตนครสวรรค์ ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล ประธานกรรมการ
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,ศ.ดร. กรรมการ
รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร กรรมการ
ผศ.สุพิมล ศรศักดา กรรมการ
ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่อง กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ผศ. กรรมการ
ผศ.สมคิด นันต๊ะ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ผศ.ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ประธานกรรมการ
พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร. กรรมการ
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง ประธานกรรมการ
พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. กรรมการ
นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ กรรมการและเลขานุการ

[ครั้งที่ ๓] วันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ที่ ส่วนงาน รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
วิทยาเขตขอนแก่น รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ
พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. กรรมการ
รศ.ดร.สุพรต  บุญอ่อน กรรมการ
นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ กรรมการ
ผศ.ประเด่น แบนปิง กรรมการและเลขานุการ
วิทยาเขตพะเยา ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง ประธานกรรมการ
พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. กรรมการ
รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง กรรมการ
ผศ.คำพันธ์  วงศ์เสน่ห์ กรรมการ
นางสาวสกุณา  คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาเขตสุรินทร์ ผศ.จิตใส  คล่องพยาบาล ประธานกรรมการ
พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส,รศ.ดร. กรรมการ
รศ.ดร.ณัทธีร์  ศรีดี กรรมการ
พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท ประธานกรรมการ
พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร. กรรมการ
รศ.ฉวีวรรณ  สุวรรณาภา กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ผศ.ดร.สุธินี  อัตถากร ประธานกรรมการ
พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. กรรมการ
ผศ.สมคิด นันต๊ะ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์เลย ผศ.บุญวัฒน์  บุญทะวงศ์ ประธานกรรมการ
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ประธานกรรมการ
พระมหาโกมล กมโล,ผศ. กรรมการ
ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่อง กรรมการและเลขานุการ

 

[ครั้งที่ ๔] วันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ที่ ส่วนงาน รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พระครูสิริธรรมาภิรัต,ผศ.ดร. ประธานกรรมการ
พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ,ศ.ดร. กรรมการ
พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,รศ.ดร. กรรมการ
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม กรรมการ
ผศ.บรรจง โสดาดี กรรมการและเลขานุการ
วิทยาเขตแพร่ รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท ประธานกรรมการ
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร. กรรมการ
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. กรรมการ
รศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง กรรมการ
ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม รศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ ประธานกรรมการ
พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. กรรมการ
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. กรรมการ
รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการ
นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาเขตอุบลราชธานี ผศ.ศุภาวีร์  มากดี ประธานกรรมการ
พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส,รศ.ดร. กรรมการ
พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ. กรรมการ
ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ กรรมการ
นางสาวสกุณา  คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ดร.จุฑาทิพย์  สุจริตกุล ประธานกรรมการ
พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ผศ.ดร.พิทักษ์  อยู่มี ประธานกรรมการ
พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร. กรรมการ
ผศ.ประเด่น แบนปิง กรรมการและเลขานุการ

 

[ครั้งที่ ๕] วันที่ ๒-๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ที่ ส่วนงาน รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
วิทยาเขตหนองคาย รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ ประธานกรรมการ
พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.ดร. กรรมการ
พระปลัดสรวิชญ์  อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. กรรมการ
รศ.ดร.ณัทธีร์  ศรีดี กรรมการ
ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่อง กรรมการและเลขานุการ
วิทยาเขตเชียงใหม่ รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ ประธานกรรมการ
พระมหาสุรศักดิ์  ปจฺจนตเสโน,ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.สุพิมล ศรศักดา กรรมการ
รศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร กรรมการ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาเขตนครราชสีมา ผศ.ดร.ชีวินทร์  ลิ้มศิริ ประธานกรรมการ
พระมหาดนัยพัชร์ คัมภีรปญฺโญ,ดร. กรรมการ
พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม กรรมการ
ผศ.ประเด่น แบนปิง กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ผศ.ดร.ทัศนา  ประสานตรี ประธานกรรมการ
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ผศ.ศุภาวีร์  มากดี ประธานกรรมการ
พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. กรรมการ
ผศ.สมคิด นันต๊ะ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร์ ประธานกรรมการ
พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. กรรมการ
นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช ประธานกรรมการ
พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต,ผศ. กรรมการ
รศ.พลวัฒน์  ชุมสุข กรรมการและเลขานุการ

 

[ครั้งที่ ๖] วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ ส่วนงาน รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
คณะพุทธศาสตร์ รศ.ดร.สุวิทย์  ภาณุจารี ประธานกรรมการ
พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. กรรมการ
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล กรรมการ
พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม กรรมการ
นางสาวสกุณา  คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล ประธานกรรมการ
พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส,รศ.ดร. กรรมการ
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม กรรมการ
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการ
ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ประธานกรรมการ
พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร. กรรมการ
พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร. กรรมการ
รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา กรรมการ
ผศ.ประเด่น แบนปิง กรรมการและเลขานุการ

 

[ครั้งที่ ๗] วันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ ส่วนงาน รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ประภาศ   ปานเจี้ยง ประธานกรรมการ
พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ,ศ.ดร. กรรมการ
ผศ.สุพิมล ศรศักดา กรรมการ
ดร.ศตพล  ใจสบาย กรรมการ
ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่อง กรรมการและเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย พระมหามฆวินทร์  ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร. ประธานกรรมการ
พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. กรรมการ
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ผศ.ดร. กรรมการ
รศ.ดร.ณัทธีร์  ศรีดี กรรมการ
ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ