สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาเล่มนี้ เป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมเป็นข้อมุลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะกรรมการการอุดม ศึกษา และเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ของระบบประกันคุณภาพ ทั้งในส่วนงานที่จัดการศึกษาและส่วนงานที่สนับสนุนการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป อันจะเป็นพลังในการผลักดันให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ก้าว ไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้