สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗

Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ปรับปรุงเพิ่มเติม วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘) จัดเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ของระบบประกันคุณภาพ ทั้งในส่วนงานที่จัดการศึกษาและส่วนงานที่สนับสนุนการศึกษา อันจะเป็นพลังในการผลักดันให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ก้าวไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้