คู่มือประกันคุณภาพ เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ใหม่ 2562

Book Cover: คู่มือประกันคุณภาพ เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ใหม่ 2562

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มเติม มีเนื้อหาประกอบด้วย รายละเอียดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาใหม่เพิ่มเติม แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ที่ปรับปรุงใหม่ ครอบคลุมตัวบ่งชี้เดิมและตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมใหม่ เพื่อใช้ในการตรวจประเมินคุรภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป