ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567
สำนักงานประกันได้จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ.รอบ 4
โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดีเป็นประธาน
และมี พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินฯภายนอก สมศ.รอบ 4
การปะชุมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมจำนวน 22 รูป/คน