ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานโครงร่างองค์กร (OP) และแผนพัฒนาองค์กร ให้กับส่วนงานจัดการศึกษา 7 ส่วนงาน ที่เข้าร่วมมี คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการฯ
           มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง EdPEx และทบทวนติดตามผลผลการดำเนินงานโครงร่างองค์กร ของทั้ง 7 ส่วนงาน และติดตามแผนพัฒนาองค์กร
           ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ได้บรรยายในรายละเอียดในเรื่องของ แผนพัฒนากระบวนการจัดทำกลยุทธ์ การจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ความเชื่อมโยง ตัววัด ค่าคาดการณ์ ระจะสั้น ระยะยาว แผนพัฒนากระบวนการทำงานหลัก และ แผนพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า (VOC) ณ ห้องประชุมสัมมาปัญญา ชั้น 4 อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากทั้ง 7 ส่วนงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้ง ONSITE และ ONLINE จำนวน 70 รูป/คน