ผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร นับแยกตามสถานที่เปิดสอน ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔

ประจำปีการศึกษา ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย
2559 3 124 72 6
2560 14 161 40 0
2561 28 196 13 0
2562 1 97 144 15
2563 32 232 11 0
2564 97 185 3 0