รายงานการตรวจประเมินระดับหลักสูตร (CHEQA) ๒๕๕๐-๒๕๕๔

ปีการศึกษา ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย
2560 2 45 8 0
2561 10 84 11 0
2562 1 97 23 0
2563 22 115 10 0
2564 25 151 3 0


ปีการศึกษา ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย
2560 3.64 81.82 14.55 0
2561 9.52 80.00 10.48 0
2562 0.83 80.17 19.01 0
2563 14.97 78.23 6.80 0
2564 29.68 68.95 1.37 0