กระบวนการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร CHE QA Online

ความเป็นมาและความ

เนื่องด้วยสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา (สมอ.) สำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัยในระบบ CHE QA ONLINE  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นมา

ในการรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนั้น รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรแและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลต่อการผ่านการประเมิน เพราะหากตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การจัดการหลักสูตรไม่ผ่าน จะส่งผลให้หลักสูตรๆนั้นไม่ผ่านการประเมินทันที และในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทราบปัญหา คือ ดังนั้น สำนักงานประกันคุณภาพเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำกระบวนการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในฐานข้อมูล CHE QA ONLINE

วัตถุประสงค์

– เพื่อให้มีฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อันเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

– เพื่อให้รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรมีในระบบ CHE QA ONLINE

– เพื่อให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินทุกหลักสูตรในองค์ประกอบว่าด้วยมาตรฐานหลักสูตร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

– มีฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อันเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

– รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีในระบบ CHE QA ONLINE

– หลักสูตรของมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินทุกหลักสูตรในองค์ประกอบว่าด้วยมาตรฐานหลักสูตร

ขอบเขตคู่มือ

คู่มือการครอบคลุมส่วนงานจัดการศึกษาทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ

คำจำกัดความ

อาจารย์ประจำหลักสูตร คือ อาจารย์ผู้มีหน้าที่สอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามที่ สกอ กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คือ อาจารย์ผู้มีหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร

CHE QA ONLINE คือ ระบบรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ที่จัดสร้างขึ้นโดยสำนักงานการอุดมศึกษา

 

 

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

๑. แบบฟอร์มส่งรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

๒. คู่มือสำหรับ admin