แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศมหาวิทยาลัย