ผลตรวจประเมินระดับสถาบันจำแนกรายตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ ๑

ปีการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ตบช ๑.๑ ตบช ๑.๒ ตบช ๑.๓ ตบช ๑.๔ ตบช ๑.๕ ตบช ๑.๖ ตบช ๑.๗
2559 3.07 5 1.45 5 3
2560 3.37 5 1.71 5 5
2561 3.54 5 2.15 5 5
2562 3.21 5 2.7 3 3 4.04
2563 3.58 5 2.97 5 5 4.32 4.12

 

องค์ประกอบที่ ๒

ปีการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ตบช ๒.๑ ตบช ๒.๒ ตบช ๒.๓ ตบช ๒.๔
2559 3.07 5 1.45
2560 3.37 5 1.71
2561 3.54 5 2.15
2562 3.21 5 2.7 2.82
2563 3.58 5 2.97 3.16

 

องค์ประกอบที่ ๓

ปีการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ตบช ๓.๑ ตบช ๓.๒
2559 5
2560 5
2561 5
2562 5 3.97
2563 5 3.85

 

องค์ประกอบที่ ๔

ปีการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ตบช ๔.๑ ตบช ๔.๒
2559 5
2560 4
2561 5
2562 5 2.56
2563 5 3.46

 

องค์ประกอบที่ ๕

ปีการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ตบช ๕.๑ ตบช ๕.๒ ตบช ๕.๓ ตบช ๕.๔ ตบช ๕.๕
2559 3 3.81 4
2560 3 3.90 5
2561 4 3.98 5
2562 5 3.97 5 4.91 1.68
2563 5 4.15 5 4.67 1.68