สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

สำรวจความคิดเห็นเพื่อทำแผน ๕ ปี

งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ ซึ่งปี ๒๕๖๔ เป็นปีสุดท้ายของแผนดังกล่าว จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพ เพื่อเป็นแผนดำเนินการงานประกันคุณภาพฉบับ ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ต่อไป

ในการนี้จึง ขอเรียนเชิญ เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปจัดทำเป็น SWOT เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙  โดยสามารถตอบแบบประเมินออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/wNPbMyAz8QSvVDt88