สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

เปิดรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

สารสนเทศการรับสมัครเรียน
https://reg.mcu.ac.th/ams/
สมัครออนไลน์
http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
โทร 035248000 ต่อ 8422