สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

กำหนดวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้กำหนดวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียดเอกสารตามที่แนบมานี้